Xat GayValencia

Normes per al registre com a Operador

< Tornar

Ser Usuari Registrat en el canal comporta una sèrie de responsabilitats que tots han de respectar. La principal tasca dels Operadors i Administradors és vetlar pel bon funcionament del canal, aplicar i fer que es complisquen les normes establides.


1. Nivells de registre

Es defineixen tres tipus de registre (5 nivells):

 • Operadors: Nivells 100 i 300
 • Administradors: Nivell 450
 • Founders: Nivells 499 i 500

La correspondència dels nivells en el canal xat és la següent:

 • AUTOVOICE -1
 • AUTODEOP -1
 • NOJOIN -1
 • MEMO 100
 • AUTOOP 100
 • ACC-LIST 100
 • INVITE 300
 • UNBAN 300
 • OPDEOP 300
 • AKICK 450
 • SET 450
 • CLEAR 450
 • ACC-CHANGE 499

2. Operadors.

2.1. Accés al Registre.

Per a accedir al Nivell d'Operador s'hauran de complir els requisits següents:

Antiguitat mínima de 3 mesos en el canal utilitzant el mateix Nick.

Nick registrat en l'Irc-Hispano.

Disponibilitat d'una direcció e-mail segura de contacte que haurà de ser facilitada per a poder realitzar les gestions oportunes.

L'aspirant a Operador podrà ser proposat per un Founder, un Administrador o sol·licitar-ho ell mateix.

En el cas que siga proposat, se li informarà per mitjà d'un e-mail sol·licitant la seua conformitat.

En el cas que l'interessat desitge sol·licitar-ho per iniciativa pròpia, haurà d'enviar un e-mail a la direcció oficial del canal, explicant els motius pels quals vol accedir al nivell d'Operador.

 

2.2. Assignació del Registre.

En ambdós casos, el registre se li assignarà o no en funció dels resultats d'una votació entre els 3 Founders i els 2 Administradors del canal.

Esta votació serà vàlida quan els cinc hagen exercit el seu dret al vot. En el cas que 3 d'ells hagen donat el seu vot i passada una setmana sense que els altres dos ho hagen fet, el resultat es considerarà igualment vàlid.

En tots els casos l'assignació de registre es farà si, com a mínim, s'ha obtingut la mitat de vots més un a favor.

 

2.3. Registre temporal

Inicialment, s'assignarà el nivell 100, que serà renovat automàticament a 300 passat un mes si l'aspirant a Operador no Comet cap falta ni infringix la NORMATIVA GENERAL i la NORMATIVA D'OPERADORS.

 

2.4. Pèrdua del Registre.

La pèrdua del Registre d'un Operador podrà ser motivada per qualsevol dels motius següents:

Infraccions comeses segons la NORMATIVA GENERAL i la NORMATIVA D'OPERADORS.

2 mesos sense que l'usuari s'identifique com a tal en el canal.

La retirada la podrà proposar qualsevol Founder o Administrador després d'observar la falta o després de la sol·licitud per part d'altres usuaris.

Founders i Administradors hauran d'analitzar els motius pels quals es proposa i les al·legacions dels implicats i del propi Operador. Per mitjà del mateix sistema de votacions del punt 2.2. Es decidirà o no esta retirada, que serà comunicada a l'Operador per mitjà d'un e-mail. En esta votació també haurà d'incloure's una votació “paral·lela” per a decidir si la retirada és temporal o definitiva, en funció de la gravetat de la falta.

Normalment, no es podrà retirar immediatament el nivell després de l'observació d'una falta. Només en cas de faltes clares molt greus un Founder podrà retirar automàticament el registre, estant obligat a convocar immediatament una votació, que estarà subjecta a les mateixes normes, per a decidir si este retir és definitiu o temporal.

No hi ha un número predefinit d'operadors, amb la qual cosa després de la retirada d'un registre no queda cap plaça vacant.

 

3. Administradors.

El Nivell 450 ho ocuparan dos persones, designades d'entre els Operadors de nivell 300.

En tot moment hauran d'existir estos dos Administradors amb l'objectiu que no puga haver-hi empat en les votacions. En el cas que algun d'ells renuncie o se li retire el nivell per qualsevol motiu, haurà de proposar-se immediatament a un successor.

Els administradors estan subjectes a les mateixes normes de comportament que els Operadors.

3.1. Sistema de votacions

Qualsevol Founder o l'altre Administrador poden proposar als seus candidats, i el sistema de votació serà més complex, ja que inclourà un període de discussió d'una setmana en el qual els cinc (inclós l'administrador que deixa el càrrec) estan obligats exposar els seus punts a favor i punts en contra per a cada candidat.

Quan el període de discussió haja finalitzat i almenys hagen participat en ell quatre dels votants, es pot procedir a la votació final.

Esta votació serà vàlida quan els cinc hagen exercit el seu dret al vot. En el cas que 4 d'ells hagen donat el seu vot i passada una setmana sense que l'últim ho haja fet, el resultat es considerarà igualment vàlid.

Durant estos períodes, l'assignació de nous registres per a Operador quedarà paralitzada.

4. Founders

En el cas de la renúncia d'un Founder, s'assignaria la seua substitució pel mateix sistema de votacions del punt 3, i només podrà aspirar a este lloc un dels dos Administradors. El Founder que deixa el càrrec també tindrà vot en esta decisió.

Després de l'augment de nivell d'un dels Administradors i ja que hi ha un número fix d'ells, haurà de cobrir-se el lloc vacant d'entre els Operadors seguint les normes establides en el punt 3.